Oudercommissie

De belangen van de ouders worden behartigd middels een oudercommissie. De oudercommissie adviseert Bso Marlon vanuit het oogpunt van de ouders. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders en de buitenschoolse opvang.

Deze commissie bestaat uit ouders/verzorgers van onze kinderen. Zij werken volgens het regelement van Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen, BOINK.

Z

Doelstellingen

De oudercommissie heeft de volgende doelstellingen:

• Het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.
• De ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
• Het mede bewaken van de kwaliteit.
• Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders, waardoor een actieve en in ontwikkeling blijvende samenwerking kan plaats vinden.
• Het mede bevorderen van de communicatie tussen personeel en ouders en tussen ouders onderling.

Vergaderdata

Gezinnen worden via de nieuwsbrief ingelicht over de datum van het eerst volgende overleg. Hebben zij punten die ze besproken willen hebben, kunnen ze dit per e-mail doorgeven aan de OC leden.

De notulen van elke vergadering komen op het memobord naast het bso-lokaal op gehangen.

l

Aanmelden

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? U kunt bij de leid(st)ers vragen om de mailadressen van de leden.