Beleid

Groepsleiding

Omdat u als ouder, met het nemen van kinderopvang, besluit om de opvoeding van uw kind met ons te delen, stellen wij hoge eisen aan onszelf. De kwaliteit van onze opvang en de aandacht voor het kind zijn daarin zeer belangrijk .

Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van essentieel belang. Door middel van een huiselijke sfeer en leuke, uitdagende thema’s wordt een goede sfeer gecreëerd.

Omgeving en sfeer

De buitenschoolse opvang is speciaal ingericht voor het opvangen van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, wat tot uitdrukking komt in alle kindveilige materialen en maatregelen. Binnen is veel zorg besteed aan de inrichting, waardoor een harmonieuze omgeving is ontstaan waarin uw kind zich snel thuis zal voelen. Omdat de bso binnen een basisschool gevestigd is, zijn de kinderen in een vertrouwde en leerzame omgeving. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Wij geven met plezier een rondleiding en informeren u over de opvang en andere zaken.

Pedagogisch beleidsplan

De visie van waaruit Bso Marlon werkt, staat in ons pedagogisch beleidsplan. Marlon streeft er naar bij al haar opvangactiviteiten verantwoorde kinderopvang te bieden, waarbij de ontwikkeling van het kind in eigen tempo en op eigen niveau, in relatie met de leeftijd, wordt gestimuleerd. Dit vindt plaats onder deskundige leiding.

Door uw kind naar Bso Marlon te brengen voor buitenschoolse opvang kiest u voor begeleiding bij individuele ontwikkeling met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. De Bso kan daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie bieden.

GGD rapport Bso Marlon

Bij alle kinderopvangcentra vindt elk jaar toezicht op de kwaliteit plaats. In het kader van risicogestuurd toezicht vindt elk jaar een onaangekondigde inspectie door de GGD plaats. De Gemeente Emmen draagt de GGD op om te toetsen of een kinderopvanginstelling voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wkkp).